Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Bolagsstämma

Baksida av stolar uppställda på rad

Kallelse till extra bolagsstämma i Specialfastigheter Sverige AB

Härmed kallas till extra bolagsstämma i Specialfastigheter Sverige AB, org.nr 556537-5945
Tid: Onsdagen den 6 oktober 2021 klockan 15.00
Plats: Digitalt möte via Teams

Rätt att delta och närvara samt anmälan

Aktieägare

Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

Riksdagsledamot

Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämman och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

Allmänheten

Bolagsstämman är öppen för allmänheten.

Anmälan

Anmälan om deltagande för riksdagsledamot respektive allmänhet görs till Specialfastigheter Sverige Aktiebolag, Box 632, 581 07 Linköping eller genom e-post: info@specialfastigheter.se eller per telefon 010-788 62 00 och bör vara bolaget tillhanda senast en vecka före stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Stämmans ordförande utser protokollförare
5. Val av en eller två justerare
6. Godkännande av dagordningen
7. Beslut om närvarorätt för utomstående
8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
9. Val av styrelseledamot
10. Övrigt
11. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

2. Ordförande vid stämman
Aktieägaren föreslår att styrelsens ordförande Eva Landén väljs till ordförande vid stämman.
9. Val av styrelseledamot
Aktieägaren föreslår nyval av Peter Blomqvist, med följande motivering: Den bolagsstämmovalda styrelseledamoten Erik Tranaeus har avgått ur styrelsen. Peter Blomqvist är anställd i Regerings­kansliet med placering vid Näringsdepartementets avdelning för bolag med statligt ägande.

Övrig information

Kallelsen hålls tillgänglig hos bolaget med adress Torsgatan 21 Stockholm, från och med den 15 september och är även från och med samma datum tillgängliga här på bolagets webbplats.


Årsstämma 2021

Specialfastigheters årsstämma 2021 hölls digitalt den 20 april. Vid stämman valdes Sanela Ovcina in som ny styrelseledamot. Hon efterträder Carin Götblad som suttit i styrelsen sedan 2013 och inte ställde upp för omval. Samtliga övriga styrelseledamöter omvaldes och Eva Landén fortsätter som styrelsens ordförande.

Se vår vd Åsa Hedenberg berätta kort om året 2020 i filmen ovan.