Hållbarhet och inflytande i vår värdekedja

Vår verksamhet och våra fastigheter påverkar en rad hållbarhetsområden under fastighetens livscykel, från projektering och produktion till förvaltning, ombyggnad och rivning. Vi arbetar därför aktivt med att minska vår negativa påverkan och öka vår positiva påverkan, såväl i vår egen verksamhet som i andra delar av värdekedjan. 

Värdekedja

Strategiska samarbeten och dialoger med våra intressenter, samt kravställan på våra avtalsleverantörer, är viktiga delar i detta arbete. En stor utmaning ligger i att öka vårt inflytande längre ned i vår leverantörskedja. Här är samverkan med våra leverantörer av avgörande betydelse.