Ange en beskrivande alt text för bilden.

Specialfastigheter emitterar 4,5-årigt obligationslån

Specialfastigheter Sverige AB lånar 300 miljoner kronor på obligationsmarknaden under sitt Medium Term Note-program. Ett obligationslån om 300 Mkr utbetalas den 23 november 2018 med återbetalningsdag den 23 maj 2023. Obligationslånet löper till rörlig ränta om Stibor 3m + 0,75 procent. Obligationen emitteras till en överkurs på 100,342 % av nominellt belopp.

Syftet med obligationen, som kommer att noteras på NASDAQ OMX Stockholm, är finansiering av den löpande affärsverksamheten.

– Vi fortsätter vår strategi att minska vår finansieringsrisk genom att emittera obligationer samt att utnyttja den framtida fördelaktiga marknadsräntan genom lån med rörlig ränta, säger vice vd/CFO Kristina Ferenius.

Mer detaljerad information om obligationslånen och villkoren för emissionen hittar du här.